วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้าง ความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

19 กรกฏาคม 2565